Veřejná schůze

Zveřejněno: pondělí 5. listopad 2007

V pátek 9. listopadu 2007 uspořádal OU Kosice veřejnou schůzi, jejímž záměrem bylo seznámit občany s prvním rokem působení nového zastupitelstva a představit nové projekty, které se v obci budou realizovat, nebo se již realizují.

.

Schůzi zahájil starosta obce Ing. Milan Ornst, který za celé zastupitelstvo informoval občany o základních úkolech, které před námi stojí.

 Image

Jedná se především o úpravu hřbitova, kde probíhá rekonstrukce kaple v celkové hodnotě 944 tisíc Kč. 440 tisíc korun šlo z obecního rozpočtu, zbytek sponzorsky uhradila soukromá firma z Prahy. Příští rok je zde plánována výsadba nové  zeleně a výstavba chodníku od vrat až ke kapli.

Dalším důležitým bodem k rozvoji obce byla informace o prodeji parcel v lokalitách pazderna (kde se již buduje infrastruktura) a šutrák. Starosta uvedl, že podrobné informace a datum zahájení prodeje bude občanům včas oznámeno na úřední desce.

Image 

Dojde také k vybudování komunikací u nových domů, kde je dodnes jen zpevněná cesta a na pazderně, kde je silnice v havarijním stavu. Dalším záměrem je oprava a budování chodníků, rekonstrukce budovy obecního úřadu, výměna oken ve školce, úprava návse a další.

  Jako další se slova ujal místostarosta obce pan Ernest Kúr.  Uvedl, že zastupitelstvo vybralo na příští rok nového partnera na svoz komunálního odpadu, společnost .A.S.A.. Výhodou bude nižší cena a objemné plastové popelnice na kolečkách, které usnadní manipulaci s popelnicí. V souvislosti s odpadem zmínil i problém, který zatěžuje nejen obecní kasu, ale i životní prostředí v obci. Jedná se o ukládání netříděného odpadu do kontejnerů určených pro tříděný odpad. Viz. článek zacházení s odpady.

Neméně důležitou informací, nejen pro studenty dojíždějící do škol v Novém Bydžově, je naším obecním úřadem sjednaná změna jízdního řádu autobusu ve 14.10 z Nového Byžova, který bude zajíždět i do Kosic. dříve tento spoj do naší obce nezajížděl, a cestující museli z Bydžovské Lhotky chodit pěšky.

Image 

Mudr. Vladimír Brzek přispěl informací týkající se ukončení činnosti lékařské pohotovosti v Novém Bydžově. Přesto že oficiálně spadáme pod Jičín, uvedl že fakultní nemocnice v Hradci Králové nebude naše občany v žádném případě odmítat. Dále pak zmínil podrobnosti ohledně vydávání časopisu Kosický zpravodaj.

Velitel hasičů Jiří Vávra seznámil přítomné s nákupem nového vozidla Renault Master, které zakoupila obec, jeho přestavbou na zásahové vozidlo financovanou z rozpočtu SDH a pozval všechny občany na slavnostní předání vozidla obci, které proběhne v sobotu 17.11.2007 od 15h před hasičskou zbrojnicí.

Dalším bodem byla diskuze, do které se přihlásili pouze dva přítomní.

Pan J.Š. připoměl , že po výsadbě ovocných stromů podél cest jich mnoho zaschlo. Zastupitelstvo s připomínkou vyjádřilo souhlas.

Pan L.M. upozornil na velmi silný zápach, který obyvatele Kosic obtěžuje již delší dobu. Příčinou je hnojení polí v okolí vesnice na kterých hospodaří agropodnik Humburky.  Starosta obce přislíbil, že s agropodnikem bude jednat o možnostech řešení tohoto problému. 

Image 

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil a tak starosta pronesl závěrečnou řeč, ve které vyjářil poděkování předchozímu zastupitelstvu v čele se starostou panem Ladislavem Barešem za jejich neocenitelnou práci. Tím byla schůze ukončena.