Nařízení Státní veterinární správy

Zveřejněno: pondělí 23. leden 2023

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj („dále jen KVSH“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) a dále dle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“), v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření:
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Dobřenice [627747] na území Královéhradeckého kraje.
Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy.

 Čl. 1
Vymezení uzavřeného pásma
Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru.
(1) Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
627747 Dobřenice; 674141 Kratonohy; 674150 Michnovka; 674168 Obědovice; 713091 Osičky; 741639 Roudnice; 761826 Syrovátka;.
(2) Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
600610 Velké Babice; 600890 Barchov; 605972 Boharyně; 768260 Trnava; 793957 Zvíkov nad Bystřicí; 647322 Hrádek u Nechanic; 681717 Hvozdnice u Hradce Králové; 654787 Chudeřice; 663182 Káranice; 665428 Klamoš; 669831 Kosice; 669849 Kosičky; 677051 Kunčice u Nechanic; 649198 Hubenice; 681105 Lhota pod Libčany; 681725 Libčany; 681733 Želí; 600946 Barchůvek; 693057 Bydžovská Lhotka; 693073 Měník u Nového Bydžova; 697311 Mlékosrby; 702463 Lubno u Nechanic; 702471 Nechanice; 702480 Staré Nechanice; 706396 Nové Město nad Cidlinou; 713058 Osice; 725471 Polizy; 713066 Trávník u Osic; 720917 Písek u Chlumce nad Cidlinou; 746916 Krásnice; 732915 Praskačka; 746924 Sedlice u Hradce Králové; 732931 Vlčkovice u Praskačky; 605999 Puchlovice; 737763 Radíkovice; 738450 Radostov; 754056 Stará Voda; 649023 Hřibsko; 765431 Těchlovice u Hradce Králové; 732923 Urbanice u Praskačky; 732893 Zdechovice u Nového Bydžova;
2
Čl. 2
Opatření uzavřeného pásma
(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci). Provede se soupis pro hospodářství v ochranném pásmu a pásmu dozoru zvlášť, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství (počet drůbeže lze odhadnout); tento soupis předat KVSH nejpozději do 29.01.2023 prostřednictvím následujících webových formulářů na webových stránkách Státní veterinární správy:
soupis chovatelů v ochranném pásmu formulář:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci-v2/#pasmo=DOBRENICE-KVSH-2023-3km
soupis chovatelů v pásmu dozoru formulář:
https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci-v2/#pasmo=DOBRENICE-KVSH-2023-10km
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem; tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;
d) spolupracovat s KVSH při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků.
(2) Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:
a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVSH na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 210;
c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
3
e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVSH na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;
g) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 28.01.2023:
I. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
II. Adresa (sídlo) chovatele
III. Kontaktní osoba
IV. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
V. Adresa místa chovu ptáků
VI. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
VII. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, pávi, exotické ptactvo a ostatní) vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení;
h) umožnit KVSH provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze s případným odběrem vzorků.
(3) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;
b) neprodleně aplikovat na dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravek s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;
2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a
3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;
d) přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem KVSH, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma; KVSH může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v Nařízení Komise 2020/687;
e) provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany KVSH;
f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:
1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;
2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány
4
vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.
Čl. 3
Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání
(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:
a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje, darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu;
b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen VPŽP) z ptáků z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. odvoz či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva;
c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí v uzavřeném pásmu;
d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek zvířat a jiné shromažďování ptáků;
e) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů v uzavřeném pásmu;
f) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v ochranném pásmu;
g) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII Nařízení Komise 2020/687;
h) zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství či potravinářských podniků v ochranném pásmu.
(2) Na základě žádosti o výjimku může KVSH rozhodnout za podmínek stanovených v Nařízení Komise 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst. 1., které jsou rozdílné pro ochranné pásmo a pro pásmo dozoru.
Čl. 4
Doba trvání opatření
(1) Opatření podle tohoto článku se zruší pro ochranné pásmo tehdy, pokud uplynula doba minimálně 21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 39 Nařízení Komise 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.
(2) Opatření podle tohoto článku se zruší pro pásmo dozoru tehdy, pokud uplynula doba minimálně 9 dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 Nařízení Komise 2020/687.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
5
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.
Čl. 7
Poučení o náhradách nákladů a ztrát
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Čl. 8
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb.,
o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášením formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
V Hradci Králové dne 20.01.2023