Studně

Zveřejněno: pátek 1. červen 2007

Informace týkající se studní fyzických osob (domácností)

Tiskopisy zmíněné  v článku najdete na úřední desce 

.STUDNĚ JEDNOTLIVÝCH FYZICKÝCH OSOB ( DOMÁCNOSTÍ)

vypracované dle manuálu pro vodoprávní úřady Ministerstva zemědělství ze dne 23.2. 2007– 1. vydání

 

STUDNĚ VYBUDOVANÉ PŘED 1.1. 1955

fyzické osoby nepodnikající, které odebírají podzemní vodu ze studny vybudované před 1.1. 1955 pro účely individuálního zásobování své domácnosti odebranou vodou ( tzn. k pití, vaření, koupání, splachování WC, zalévání zahrady, napájení drobného zvířectva), nemusí nikam stáří studny nahlašovat ( pokud přijdou na městský úřad ( odbor výstavby a životního prostředí) vyplní čestné prohlášení jak je studna stará ( viz příloha č. 1)

STUDNĚ VYBUDOVANÉ PO 1.1. 1955

2.1 ) studně byla stavebně povolena a byl povolený odběr vodypovolení nezaniká platí i nadále do doby uvedené na povolení.


2.2 ) studně byla stavebně povolena - (např. ve stavebním povolení na rodinný dům je současně povolena i stavba studně) a nebyl povolený odběr vodystavební povolení platí i nadále je třeba pouze zažádat o povolení k odběru vody ( viz příloha č. 2).


2.3 ) studně, u kterých se nedochovalo povolení ke stavbě studny a povolení k odběru vody nynější vlastník pozemek koupil nebo zdědil a je přesvědčen, že studně byla řádně povolena a zkolaudována - ovšem nedochovaly se žádné doklady ani dokumentace a vodoprávní úřad nezjistí, že studna byla postavena bez povolení, pak platí ustanovení § 125 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním určena. Je třeba zažádat o povolení odběru vody a přiložit zpracovaný pasport (viz příloha č.2 a č. 3 - pasport- náležitosti)

 

2.4 ) studně, která nebyla stavebně povolena a ani nebyl povolen odběr vody„černá studně“vodoprávní úřad zahájí řízení o odstranění studny dle § 129 stavebního zákona, v tomto řízení lze pak dodatečně takovou stavbu povolit za zákonem stanovených předpokladů. Pokud vlastník ( stavebník) studny požádá o její dodatečné povolení a předloží veškeré doklady k žádosti o povolení její stavby, vodoprávní úřad vede řízení o podané žádosti, současně nejpozději s vydáním stav. povolení musí být povolen i odběr podzemní vody (příloha č. 4 - žádost na dodatečné povolení stavby studně včetně příloh a příloha č. 2 - povolení k odběru vody)