Pronájem obecní hospody

Zveřejněno: čtvrtek 28. leden 2016

 

Obec Kosice vypisuje výběrové řízení na nájem prostoru Obecní hospody Pod lipami, Kosice 66.

.

 

Výběrové řízení na nájem zahrnuje:

- provozní místnosti – kuchyň, lokál s barovým pultem, toalety, sklad
- obecní sál

Uchazeč je povinen v nabídce předložit:

1. podnikatelský záměr – součástí nabídky bude sdělení uchazeče, v jakém rozsahu má zájem provozovat hospodu, případně uvede další zamýšlené aktivity. Rovněž uvede, zda má nároky na případnou stavební úpravu či dovybavení prostoru.

2. kvalifikační předpoklady – doložitelné zkušenosti a praxe související s podnikatelským záměrem

3. nabídku roční výše nájemného včetně návrhu na vypořádání za vytápění prostor hospody - nájemné je splatné jednou měsíčně do obecní pokladny, náklady za vytápění se platí jednou ročně po ročním vyúčtování dodavatelskou organizací.

4. oprávnění k podnikání v ověřené kopii - živnostenský list, koncesi, výpis z obchodního rejstříku.

5. nabídku délky nájemního vztahu – na dobu neurčitou či na dobu určitou a do kdy.

7. identifikační údaje uchazeče:
- u osob samostatně výdělečně činných - jméno, příjmení, přesná adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, telefon, e-mail
- u právnických osob - název, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, telefon, e-mail, nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu

8. čestné prohlášení uchazeče, že:
- na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz ani zahájeno soudem řízení, u právnických osob, že nejsou v likvidaci
- nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestní čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, dále trestní čin hospodářský nebo proti majetku

Hodnotící kritéria – nabídka bude posuzována komplexně jako celek.

Další podmínky:
- pronajímatel nebude souhlasit s provozováním výherních hracích přístrojů a videoterminálů, provozováním loterií a jiných podobných her v pronajatém prostoru

- nájemce bude provozovat hospodu s ohledem na provoz obecního sálu, bude respektovat veškeré dohody týkající se nerušeného provozu obecního sálu a bude brát ohledy na blízkost bytové zástavby, zejména z hlediska hlučnosti

- Vítěz nebo další v pořadí vítězů v souladu s usnesením zastupitelstva obce je povinen do 14 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

- nájemní vztah bude uzavřen od 1.5.2016

- Obec Kosice si vyhrazuje právo na zamítnutí všech nabídek.

Lhůta, místo a způsob doručení nabídek: do 17:00 hod. dne 15.3.2016 na obecní úřad Kosice, Kosice 66, 503 51 Chlumec nad Cidlinou v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení – nájem prostoru Obecní hospody Pod lipami - NEOTVÍRAT“.

Výsledek VŘ bude uchazečům sdělen písemně po přijetí usnesení na zastupitelstvu obce.

Prohlídka prostoru je možná na základě předchozí telefonické domluvy.

                                                                Ing.Milan Ornst – starosta obce